Erlebnismuseum Gondwana | Prähistorium

2008
Art De­par­te­ment: Fels­an­la­gen, Wur­zeln, Ab­guss­tech­ni­ken, Eis­zap­fen, Künst­li­che Pflan­zen, Moos, Schnee, Re­qui­si­ten, Ma­le­rei

Gondwana Early Life

Gondwana Silur

Gondwana Devon

Gondwana Karbon

Gondwana Perm

Gondwana Trias

Gondwana Jura

Gondwana Frühe Kreide

Gondwana Späte Kreide